Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2,

Read More »

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

Read More »

Συντήρηση Οδικού δικτύου από Βουνιχώρα προς Γαλαξίδι 1300Μ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας Μ.Φαροπούλου, τηλ. 2265350570, email: m.faropoulou@fokida.gr 1. Τεχνικη Εκθεση ΑΚΡΙΒΕΣ 2. Προυπολογισμός ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΣΥ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___120421 περιληψη και διακηρυξη με αδα

Read More »

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή προμήθειας «Συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ετών 2021-2022»

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας Τηλ.: 2261350273    FAX: 2261350265 Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας     ΑΝΑΡΤΕΑ_ΩΔΜΦ7ΛΗ-ΖΩ6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ

Read More »

Προμήθεια τρωκτικοκτόνων για τις αρουραιόπληκτες περιοχές του Ν. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού έως 18.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Προμήθεια τρωκτικοκτόνων για τις αρουραιόπληκτες περιοχές του Ν. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού έως 18.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο

Read More »