Περιγραφή λειτουργικότητας αναζήτησης διαγωνισμών

 Αναζήτηση με μεταδεδομένα:

 Προϋπολογισμός: σύροντας την μπάρα ορίζεται ένα εύρος τιμών για αναζήτηση, δινεται επίσης η δυνατότητα εισαγωγής του εύρους τιμών στα αντίστοιχα πεδία. Κατόπιν θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί της “Αναζήτησης”.

Πλαίσιο Αναζήτησης: Στο πεδίο μπορεί να εισαχθούν και να αναζητηθούν διαγωνισμοί με βάση, λέξεις κλειδιά τίτλο, ΑΔΑ, Αρ. πρωτοκόλλου, ημερομηνίες κ.λ.π.

Τόπος (Έδρα ή Π.Ε.): επιλογή της Π.Ε. αναφοράς ή της Έδρας,
Είδος Διαγωνισμού: επιλογή του είδους του διαγωνισμού
Κατηγορία: επιλογή κατηγορίας
Τύπος: επιλογή του τύπου του διαγωνισμού
Ημ/νία έκδοσης: εύρος ημ/νιών μέσα στο οποίο αναζητάται η ημ/νία έκδοσης,
Ημ/νία λήξης: εύρος ημ/νιών μέσα στο οποίο αναζητάται η ημ/νία λήξης,
ΑΔΑ: κωδικός σχετικής ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια,
Αρ. Πρωτ: αριθμός Πρωτοκόλλου σχετικού διοικητικού εγγράφου.

 Σε όλα τα μεταδεδομένα παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλού φίλτρου από λίστα τσεκάροντας το σχετικό ή τα σχετικά τετράγωνα. Επιλέγοντας λόγου χάρη την Φθιώτιδα στον “Τόπο” θα εμφανιστούν οι διαγωνιστικές διαδικασίε της Φθιώτιδας, στην συνέχεια μπορεί κάποιος να επιλέξει “Κατηγορία” Τεχνικά Έργα για να δει τους διαγωνσιμούς των Έργων της Φθιώτιδας και στην συνέχεια από το πεδίο επιλογής “Τύπος” να επιλέξει τα έργα Οδοποιΐας κ.λ.π.

Μην επιλέγοντας κάτι από τη λίστα πολλαπλών επιλογών κάποιου μεταδεδομένου, η αναζήτηση επιστρέφει Διαγωνισμούς με όλες τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού μεταδεδομένου. Μην επιλέγοντας λόγου χάρη Τόπο (Έδρα ή Π.Ε.), η αναζήτηση επιστρέφει Διαγωνισμούς συνολικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 Δίπλα σε καθεμία επιλογή των λιστών μεταδεδομένων εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός αναρτήσεων Διαγωνισμών που τους έχει αποδοθεί αυτή η τιμή.

 Σε κάθε νέα αναζήτηση υπολογίζεται αυτόματα  το πλήθος αναρτήσεων διαγωνισμών (οι αριθμοί σε παρένθεση) βάσει των επιλεγμένων τιμών μεταδεδομένων.