Προμήθεια και εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού πολυμηχανήματος ΙΧ121637 για κοπή χόρτων και κλαδιών, στην Π.Ε.Ευρυτανίας

Προμήθεια και εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού πολυμηχανήματος ΙΧ121637 για κοπή χόρτων και κλαδιών, στην Π.Ε.Ευρυτανίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

email: m.trichia@evr.pste.gov.gr, Α. Κατσαντώνη 2, 36100 Καρπενήσι ,

Πληροφορίες: Μ. Τριχιά,τηλ.: 22373552435

 

00.ΜΕΛΕΤΗ ΑΑ

05.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (επεξεργάσιμο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (επεξεργάσιμο)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 23000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 13/05/2021
Ημ/νία λήξης: 24/05/2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email