Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» με Κωδικό CPV: 45453000-7

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» με Κωδικό CPV: 45453000-7

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: Ε.Μίχου 22313 54242

ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΥ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΦΑΥ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

ΤΕΥΔ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.

ΤΕΥΔ ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΚΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 180000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 09/04/2021
Ημ/νία λήξης: 03/05/2021
ΑΔΑ: ΨΝΤΕ7ΛΗ-ΤΦΨ
Αρ. Πρωτ.: 70946/4142
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email