Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Τηλ.: 2261350270 FAX: 2261350265

ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παράρτημα V_οικονομική προσφορά

Παράρτημα VI_τεχνική προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI_υποδείγματα εγγυητικών

Ψ7ΞΣ7ΛΗ-ΝΚΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί τη διακήρυξης

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 162073,64€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Ημ/νία έκδοσης: 21/01/2021
Ημ/νία λήξης: 05/02/2021
ΑΔΑ: Ψ7ΞΣ7ΛΗ-ΝΚΟ
Αρ. Πρωτ.: 12598/612
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email