54683/11-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «για τη προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) αντιγράφων αντικειμένων – εκθεμάτων και δύο (2) προπλασμάτων – μακετών για την αναβάθμιση της εν λειτουργία έκθεσης του ΚΙΠΕ

54683/11-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «για τη προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) αντιγράφων αντικειμένων – εκθεμάτων και δύο (2) προπλασμάτων – μακετών για την αναβάθμιση της εν λειτουργία έκθεσης του ΚΙΠΕ

Π.Ε. Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

54683προσκληση για νεα εκθεματα-1-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑ:

ΣΧΕΔΙΟ 2α

ΣΧΕΔΙΟ 2β

ΣΧΕΔΙΟ 3.1_3.2

ΣΧΕΔΙΟ 3.3.1

ΣΧΕΔΙΟ 3.3.2

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 13020,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 11/03/2024
Ημ/νία λήξης: 22/03/2024
ΑΔΑ: 24PROC014397134
Αρ. Πρωτ.: 54683/11-03-2024