Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για μεταδιδόμενες από έντομα ασθένειες με την αξιοποίηση μοριακών, εντομολογικών, περιβαλλοντικών και γεωγραφικών δεδομένων- Ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων, βασισμένων σε νέες τεχνολογίες και δεδομένα από διαφορετικές πηγές για την πρόληψη και τ

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για μεταδιδόμενες από έντομα ασθένειες με την αξιοποίηση μοριακών, εντομολογικών, περιβαλλοντικών και γεωγραφικών δεδομένων- Ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων, βασισμένων σε νέες τεχνολογίες και δεδομένα από διαφορετικές πηγές για την πρόληψη και τον έλεγχο πιθανών επιδημιών , νόσων μεταδιδόμενων με κουνούπια, την υποστήριξη σχεδιασμού δράσεων περιβαλλοντικής εξυγίανσης και τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας»

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική

περιληψη διακηρυξησ εντομα _κημδησ-1

διακηρυξη εντομα_ κημδησ-1

πίνακες συμμόρφωσης(1)

ε ν τ υ π ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ η σ π ρ ο σ φ ο ρ α σ(2)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 242420,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 06/02/2024
Ημ/νία λήξης: 13/03/2024
ΑΔΑ: 9Α757ΛΗ-ΖΗΚ
Αρ. Πρωτ.: 26838