Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με κωδικό 2019ΕΠ05610023 της Σ.Α. ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. και χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1245000
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά
Ημ/νία έκδοσης: 13/01/2023
Ημ/νία λήξης: 07/02/2023
ΑΔΑ: Β7Γ7ΛΗ-1ΛΖ/ΑΔΑΜ:23PROC011985636
Αρ. Πρωτ.: 7967/13-01-2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email