Αντιστήριξη πρανών και άρση καταπτώσεων στην Εθνική Οδό 27 ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΡΑΒΙΑΣ στην Χ.Θ. 8+500 λόγω κατάπτωσης

Αντιστήριξη πρανών και άρση καταπτώσεων στην Εθνική Οδό 27 ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΡΑΒΙΑΣ στην Χ.Θ. 8+500 λόγω κατάπτωσης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μ.ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΤΗΛ. 2265350570,

email: m.faropoulou@pste.gov.gr

1.2. αναλυτική πρόσκληση(1)

320.000 me ada _ adam

εσυ 320_000 ακρ

οικ πορσ_ 320_000 ακριβ

προυπ 320_000

τεχ_ 320_000

τιμ_ 320_000 ακρ

espd-request-v2(11)

espd-request-v2

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 320000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/12/2022
Ημ/νία λήξης: 20/12/2022
ΑΔΑ: Ψ4687ΛΗ-ΔΥΠ
Αρ. Πρωτ.: 267994
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email