Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας 2020

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ 2020 Στοιχεία επικοινωνίας: Η.Κολοβος 2265350564 10 Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Read More »

Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Σκιτσα και Υλαιθου απο φερτά υλικά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΥΛΑΙΘΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ Στοιχεία επικοινωνίας: Α.ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ 2265350560 10 Διαβιβαστικο Στις Εφημεριδες ΕΣΥ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___150421-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ

Read More »

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» με Κωδικό CPV: 45453000-7

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» με Κωδικό CPV: 45453000-7 Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση

Read More »

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2,

Read More »

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου

Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,

Read More »

Συντήρηση Οδικού δικτύου από Βουνιχώρα προς Γαλαξίδι 1300Μ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας Μ.Φαροπούλου, τηλ. 2265350570, email: m.faropoulou@fokida.gr 1. Τεχνικη Εκθεση ΑΚΡΙΒΕΣ 2. Προυπολογισμός ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΣΥ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___120421 περιληψη και διακηρυξη με αδα

Read More »

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή προμήθειας «Συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ετών 2021-2022»

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας Τηλ.: 2261350273    FAX: 2261350265 Πληροφορίες: Π. Καλλιώρας     ΑΝΑΡΤΕΑ_ΩΔΜΦ7ΛΗ-ΖΩ6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ

Read More »

Προμήθεια τρωκτικοκτόνων για τις αρουραιόπληκτες περιοχές του Ν. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού έως 18.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Προμήθεια τρωκτικοκτόνων για τις αρουραιόπληκτες περιοχές του Ν. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμού έως 18.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο

Read More »

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου MCPHAIL στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του δάκου για τα έτη 2021 & 2022 στην Π.Ε.Εύβοιας

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου MCPHAIL στους ελαιώνες στα πλαίσια του

Read More »