Προμήθεια Χρώματος Διαγράμμισης Οδών για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθειας Χρώματος Διαγράμμισης Οδών για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και

Read More »

Προμήθεια σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου προμήθεια σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2017 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και

Read More »

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2015,2016 -2017 υποέργο Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Επαρχιακή Οδό Νο 11 Σώταινα Περιθιώτισσα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015,2016 & 2017 υποέργο  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Νο 11 ΣΩΤΑΙΝΑ

Read More »

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2019

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος  Διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για

Read More »