Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

∆ιακήρυξη  ηλεκτρονικού  ανοικτού  δηµόσιου  διαγωνισµού  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  την  παροχή
υπηρεσιών«ΠΡΟΒΟΛΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΜΟΡΦΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΓΕΝΙΚΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

email: danap@pste.gov.gr, g.kappos@pste.gov.gr, Τηλ.:2231351289,2231351225  Fax: 2231351224,2231053198, Τ.Δ/νση: Yψηλάντη 1-Λαμία,

Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Γ.Κάππος

54058-341-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 243540,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 24/04/2015
Ημ/νία λήξης: 25/05/2015
ΑΔΑ: 7ΨΝΟ7ΛΗ-Λ84
Αρ. Πρωτ.: 51419/982/21-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 54058/341/24-04-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email