ΠΕ Φωκίδας:Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μαθητικών δρομολογίων

Ανάδειξη  µειοδότη  των  δύο(2)  νέων  δροµολογίων,  για  χρονικό  διάστηµα από17-10-2016  έως  και31-12-2016  µε  κριτήριο  τη  χαµηλότερη  τιµή  σε  ΕΥΡΩ,  για  την ανάθεση  υπηρεσιών  µεταφοράς  µαθητών  των  δηµόσιων  σχολικών  µονάδων  Α/θµιας  και Β/θµιας  Εκπ/σης  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.Ε.  Φωκίδας,  συνολικού  προϋπολογισµού 5.206,00 πλέον Φ.Π.Α.24% (ήτοι συνολικού ποσού 6.455,44€)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  
e-mail : i.xanthouli@fokida.gr, Τηλέφωνο 2265350- 644, Fax  2265350-512,  Γιδογιάννου37-Άμφισσα, 33100   

Πληροφορίες    Ιουλία Ξανθούλη
 
 

 

 

 

160779-1349-PROSKLISI_SE_DIADIKASIA_DIAPRAGMATEFSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5206,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: 68Ζ07ΛΗ-0ΑΝ
Αρ. Πρωτ.: 160485/3943
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 160779/1349/11-10-2016