ΠΕ Φωκίδας:Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μαθητικών δρομολογίων

Ανάδειξη  µειοδότη  των  δύο(2)  νέων  δροµολογίων,  για  χρονικό  διάστηµα από17-10-2016  έως  και31-12-2016  µε  κριτήριο  τη  χαµηλότερη  τιµή  σε  ΕΥΡΩ,  για  την ανάθεση  υπηρεσιών  µεταφοράς  µαθητών 

Read More »