Ορθή επανάληψη-Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη μεταστέγαση της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Φθιώτιδας

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  ,προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισµό για την ανάθεση  του  έργου:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ∆.Α.Ο.Κ.  ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ»

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΕ Φθιώτιδας, Δ/νση Τεχνικών έργων

 τηλ. 22313 54221 – 54200, FAX. 22313 54222, Υψηλάντου 4 – Λαμία, 35100

Πληροφορίες :κ. Φορτάτος Βασίλειος

143830-1178-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 7ΝΚ47ΛΗ-Π7Ι
Αρ. Πρωτ.: 120440/5277/01-08-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 143830/1178/15-9-2016