ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 2 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020” –

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν.2 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης:«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΛΙΚΑ OPERANDUM

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 63782,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 05/05/2021
Ημ/νία λήξης: 17/05/2021
ΑΔΑ: ΨΕΨΝ7ΛΗ-ΚΜΑ
Αρ. Πρωτ.: 89333/3030
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email