12/2021 Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών για την κατηγορία Γ “ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ” (με ΑΔΑΜ) με τίτλο “Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ “ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ”.

12/2021 Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών για την κατηγορία Γ “ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ” (με ΑΔΑΜ) με τίτλο “Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ “ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ” στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ”.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ 2221353710-709

12_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 29772,40€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 31/03/2021
Ημ/νία λήξης: 10/04/2021
ΑΔΑ: 21PROC008370486 2021-03-3
Αρ. Πρωτ.: 64629/1774/31-03-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email