Διακήρυξη Ν.1 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για την: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για την:«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΦΗΟ_ΑΔΑΜ-1

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 31/03/2021
Ημ/νία λήξης: 12/04/2021
ΑΔΑ: ΩΓΨ87ΛΗ-Χ8Λ
Αρ. Πρωτ.: 63754/2287
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email