Τροποποίηση 1 στο διαγωνισμό “111701” (ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΨΑΧΝΩΝ)

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 270000
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 19/03/2021
Ημ/νία λήξης: 13/04/2021
ΑΔΑ: 6ΜΥ87ΛΗ-ΞΔΥ
Αρ. Πρωτ.: 55620/1846 σχετ. με το 17396/654
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 56111/557
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email