«Αποκατάσταση βλαβών – Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΟΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ & ΠΡΟΥΣΟΣ – ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428

1. ΠΥ ΣΥΝΤΗΡ ΚΑΡΠ-ΠΡΟΥΣ-ΠΡΟΔΡ-640 ΑΑ

3.Τεχνική Περιγραφή ΒΟΑ ΚΑΡΠ-ΠΡΟΥΣ-ΠΡΟΔΡ 640 ΑΑ

8.2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ+ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)— – ΒΟΑ ΚΑΡΠ-ΠΡΟΥΣ-ΠΡΟΔΡ 640-ΑΔΑΜ 21PROC008294996

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 640000
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 17/03/2021
Ημ/νία λήξης: 07/04/2021
ΑΔΑ: ΨΖ537ΛΗ-ΝΒ1
Αρ. Πρωτ.: 49956/477
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 55906/552
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email