Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Επισκευή-Συντήρηση Κέντρου Υγείας Βούρλων» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:93591

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:93591

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,

email:e.mihou@fthiotida.pste.gov.gr, τηλ.2231354242 fax: 22313-54222, Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία

Πληροφορίες:Ε.Μίχου

 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΥ ΚΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΦΑΥ ΚΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΕΣΥ ΚΥ Κ.ΒΟΥΡΛΩΝ

ΠΡΟΥΠ ΚΥ ΚΑΜΕΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΤΕΥΔ_Κ.ΒΟΥΡΛΑ

ΤΕΥΔ_Κ.ΒΟΥΡΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΚΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 120000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 21/01/2021
Ημ/νία λήξης: 12/02/2021
ΑΔΑ: Ψ1ΒΒ7ΛΗ-ΧΤΕ
Αρ. Πρωτ.: 13492/765/21-01-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email