Μεταφορά μαθητών,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού  µε  την  διαδικασία  της  διαπραγµάτευσης  και  κριτήριο  την  χαµηλότερη  τιµή  µε δηµοσίευση  προκήρυξης  για  το  έργο  «Μεταφορά  µαθητών,  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.Ε.  ΦΩΚΙ∆ΑΣ,  για  τα
σχολικά  έτη 2015-2016  και 2016-2017»  προϋπολογισµού:  78.221,90  ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.».

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού

e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, τηλ.: 2265350644, Γιδογιάννου 37,Άμφισσα, 37100

Πληροφορίες: Ιουλία Ξανθούλη

 

5006-37-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 78221,90€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: 7ΥΓΛ7ΛΗ-Ξ7Ω
Αρ. Πρωτ.: 4712/131
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 5006/37/13-01-2016