Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας

 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, , Κατσαντώνη 2, πληροφορίες κα Μαρία Τριχιά, τηλ 2237350762

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

226807_2802_16_10_2017__PROSKLISI_GIA_DIAPRAGMATEFSI.pdf
223812_274_16_10_2017_APOFASI_GIA_DIAPRAGMATEFSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 353674,17€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 68Σ77ΛΗ-Λ40
Αρ. Πρωτ.: 226807/2802/16-10-2017
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 228488/1840/17-10-2017