Προμήθεια άλατος αποχιονισμού Π.Ε.Βοιωτίας

Συνοπτικός δημόσιος γιαγωνισμός για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού Π.Ε.Βοιωτίας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350290,FAX: 2261350265                        

Πληρ.:  Δέσποινα Μακρή

 

221885-1785-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 44640,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Συνοπτικός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΨΔΓΓ7ΛΗ-7ΔΞ
Αρ. Πρωτ.: 219921/4857
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 221885/1785/10-10-2017