Ορθή Επανάληψη ως προς το Πρωτόκολλο: Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

τηλ 2237350713, Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι,

Πληροφορίες: κα Φωτεινή Καραθάνου

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.
 

219611-2664-DIAPRAGMATEFSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 31459,81€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΩΧΣΨ7ΛΗ-ΚΘΤ
Αρ. Πρωτ.: 219611/2664/
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 221222/1782/09-10-2017