Ορθή Επανάληψη ως προς το Πρωτόκολλο: Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής

Read More »