Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση  Προκήρυξης για την«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΣΕ» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. 121388/3470/9-6-2017 Διακήρυξης(ΑΔΑΜ:17PROC006307815)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354743 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου

 

 

7482-1530-PROSKLISI.pdf
7482-1530-DIAKIRIKSI.pdf
7482-1530-TEYD.docx

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 22000,54€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
ΑΔΑ: ΩΚ9Δ7ΛΗ-ΖΙ9
Αρ. Πρωτ.: 190090/7482
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 7482/1530/01-09-2017