Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση  Προκήρυξης για την«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΣΕ» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. 121388/3470/9-6-2017 Διακήρυξης(ΑΔΑΜ:17PROC006307815)  

Read More »

Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Σ.Ε., Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα

Read More »