Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο : «Αγωγός εκσυγχρονισμού κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας αντλιοστασίων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου» με Κωδικό CPV: 45232120-9

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
email:dte@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: Γεώργιος Πλαστήρας 22313 54247

διακηρυξη

περιληψη

οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___260324

1.τευχοσ_υπογ_μορνοσ

espd-request-v2-9

προυπ

τιμ

τπ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2200000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/03/2024
Ημ/νία λήξης: 23/04/2024
ΑΔΑ: 9ΓΘ37ΛΗ-ΒΘΡ
Αρ. Πρωτ.: 66113