Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητος Π.Ε. Ευρυτανίας στα όρια του Δήμου Καρπενησίου

Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητος Π.Ε. Ευρυτανίας στα όρια του Δήμου Καρπενησίου

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΙΟΡΔΑΜΗ, ΤΗΛ. 2237352448

1_προυπολογισμοσ αα

3_τεχνική περιγραφή αα

8.2 προκηρυξη με αδαμ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 370000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/03/2024
Ημ/νία λήξης: 02/04/2024
ΑΔΑ: 9ΓΘ67ΛΗ-ΕΡΣ
Αρ. Πρωτ.: 46960/01-03-2024