Περίληψη διακήρυξης έργου : Αποπεράτωση Γηπέδου Δυστού

Περίληψη διακήρυξης έργου : Αποπεράτωση Γηπέδου Δυστού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ,

ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ,

ΤΗΛ: 2221353831- 2221353818, ΝΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΥΣΤΟΥ file-67

ΓΗΠΕΔΟ ΔΥΣΤΟΥ_ΣΧΕΔΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ(9)

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 550000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 26/01/2023
Ημ/νία λήξης: 17/02/2023
ΑΔΑ: ΨΣΤΤ7ΛΗ-9ΙΟ
Αρ. Πρωτ.: 17668