Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αναβάθμιση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων» με κωδικό 2022ΝΠ36600001 της ΣΑΝΠ 366

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 340000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/01/2023
Ημ/νία λήξης: 09/02/2023
ΑΔΑ: 63ΚΕ7ΛΗ-8ΜΓ/ΑΔΑΜ:23PROC011986244
Αρ. Πρωτ.: 8621/13-01-2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email