«Συνοδευτικές Δράσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. Π.Ε. Βοιωτίας ετών 2018-2019», με προϋπολογισμό εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (64.250,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και τα συνοδευτικά της.

Συνοδευτικές Δράσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. Π.Ε. Βοιωτίας ετών 2018-2019», με προϋπολογισμό εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (64.250,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και τα συνοδευτικά της.

Τηλ.: 2261350290

ΩΔ5Φ7ΛΗ-ΣΛ2

ΑΝΑΡΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΕΒΑ

espd-request-v2

espd-request-v2(1)_diagonismos pe voiotias XML

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΕΒΑ 2018-2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 64250,60€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Είδη εστίασης και κατασκήνωσης
Ημ/νία έκδοσης: 08/09/2022
Ημ/νία λήξης: 23/09/2022
ΑΔΑ: 22PROC011212696
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email