2/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171523/2981/04-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας”.

2/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171523/2981/04-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας”. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες

Read More »

Περίληψη Διακήρυξης έργου: Διαμόρφωση Παραλίας Ν. Αρτάκης Β΄Φάση

Περίληψη Διακήρυξης έργου: Διαμόρφωση Παραλίας Ν. Αρτάκης Β΄Φάση Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε.Εύβοιας, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΤΗΛ: 2221353831- 2221353818, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Read More »

19/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ “«ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών « Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 ”με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

19/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ “«ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ

Read More »

20/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ “ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 96276/2990/27-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

20/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ “ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 96276/2990/27-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022”

Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022” Στοιχεία επικοινωνίας:

Read More »

Περίληψη διακήρυξης έργου: Συντήρηση Εθνικής οδού υπ.αριθμ. 44 για το έτος 2020

Περίληψη διακήρυξης έργου :Συντήρηση Εθνικής οδού υπ.αριθμ.44 για το έτος 2020 Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε.Εύβοιας, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, Χαλκίδα, ΤΗΛ: 2221353825- 2221353818, Παπαναστασίου

Read More »