Π.Ε.Φωκίδας: Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας για το σχολικό έτος 2016-2017

Πρόχειρος  µειοδοτικός  διαγωνισµός  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαµηλότερη  τιµή  σε  ευρώ  εκ  των  προµηθευτών  των  οποίων  οι  προσφορές  θα  κριθούν  ως  αποδεκτές  µε  βάση  τους  όρους  της  σχετικής διακήρυξης  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  µεταφοράς  µαθητών,  χωρικής  αρµοδιότητας  Π.Ε.  Φωκίδας,  για  τα σχολικό έτος2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού71.102,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

 

Στοιχεία επικοινωνίας;

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ,Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, ΤΗΛ.:2265350644, Αριθµ. Τηλεοµ.  : 2265350512, ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100

Πληροφορίες: Ιουλία Ξανθούλη

 

189844-1667-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
189844-1667-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 71102,40€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΩΠΡΖ7ΛΗ-Υ31
Αρ. Πρωτ.: 189436/4521/
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 23-11-2016