ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2021

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2021»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝ. ΒΟΝΟΡΤΑΣ, ΤΗΛ. 2237352428

8.2 ΠΡΟΚΗΡ (ΠΕΡΙΛ+ΔΙΑΚ)- -ΑΠΟΚ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΦ ΑΓΡ 370–202ΑΔΑΜ 21PROC009570150

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΦ ΑΓΡΑΦΩΝ 370–2021+ΑΑ

1. ΠΥ ΕΚΦ ΑΓΡΑΦΩΝ 370 — 2021-ΑΑ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 370000,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 19/11/2021
Ημ/νία λήξης: 09/12/2021
ΑΔΑ: ΨΔΜ67ΛΗ-ΩΓΔ
Αρ. Πρωτ.: 260169/3205/19-11-2021