Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού

Συνοπτικός  ∆ιαγωνισµός  για  τις  πηρεσίες  καθαριότητας  των  κτιρίων  της  Π.Ε. Εύβοιας,  του  ΚΕ∆∆Υ  και  των  ∆/νσεων  Α’/βαθµιας  και  Β’/βαθµιας  Εκπαίδευσης  του Νοµού».

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

e-mail : papakyriakou.k@naevias.grΤΗΛ: 2221353710-711-706-743, Fax :2221036073,ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΧΑΪΝΑ 93 3ος όροφος. ΧΑΛΚΙΔΑ

Πληροφορίες: Κυριάκος Παπακυριακού

 

 

176323-1538-DIAKIRIKSI.pdf
176323-1538-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 55490,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: ΨΩΨΣ7ΛΗ-32Λ
Αρ. Πρωτ.: 175588/6595/03-11-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 176323/1538/03-11-2016