Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε. – κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το 4ο Υποέργο ΤΟΕΒ :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με Κωδικό CPV: 45246400-7

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε. – κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το 4ο Υποέργο ΤΟΕΒ :«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με Κωδικό CPV: 45246400-7

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354215, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131
Πληροφορίες: Α.Θειακοδημήτρη τηλ 22313 54234

ΤΟΕΒ 4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΕΒ 4_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

ΤΟΕΒ 4_ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΟΕΒ 4_ΤΕΧΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4ο ΤΟΕΒ ΕΣΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΤΟΕΒ 4

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1000000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 26/10/2021
Ημ/νία λήξης: 16/11/2021
ΑΔΑ: ΨΦΜΓ7ΛΗ-4ΘΠ
Αρ. Πρωτ.: 239015/14051