Προμήθεια με λειτουργική μακροχρόνια μίσθωση (Operational leasing) ισχύος (5) ετών, σαράντα ενός (41) επιβατικών αυτοκινήτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, email: m.spathoulas@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Σπαθούλας Εμμανουήλ

ESPD.pdf
diakirixi_ada_adam.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1047552
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 12/10/2016
Ημ/νία λήξης: 13/11/2016
ΑΔΑ: ΩΒΦ17ΛΗ-ΗΦΥ
Αρ. Πρωτ.: 161550/5067
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 1369