3/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171532/2983/04-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

3/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171532/2983/04-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021 Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

171532.2983ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

171535.2984ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠTIKOY ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

espd-request-v2

espd-request-v2

espd-request-v2

 

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 7238140,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 05/08/2021
Ημ/νία λήξης: 17/08/2021
ΑΔΑ: 6ΥΙΠ7ΛΗ-ΡΥ2
Αρ. Πρωτ.: 171532/2983/04-08-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email