2/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171523/2981/04-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας”.

2/2021(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 171523/2981/04-08-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης: « Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας”.

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : hhttp: //www.pste.gov.gr

 

espd-request-v2

espd-request-v2

espd-request-v2

171523.2981ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

17152.2982ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠTIKOY ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73656,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 05/08/2021
Ημ/νία λήξης: 18/08/2021
ΑΔΑ: 6ΖΖ97ΛΗ-ΓΝΜ
Αρ. Πρωτ.: 171523/2981/04-08-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email