Προμήθεια τεσσάρων (4) web καμερών για να έχουν τη δυνατότητα οι Προϊστάμενοι και οι Αναπληρωτές Διευθυντές των υπηρεσιών της ΠΕ Ευρυτανίαςνα συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα (360,00 €) με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης

Προμήθεια τεσσάρων (4) web καμερών για να έχουν τη δυνατότητα οι Προϊστάμενοι και οι Αναπληρωτές Διευθυντές των υπηρεσιών της ΠΕ Ευρυτανίας να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα (360,00 €) με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι ,

πληροφορίες: Ε. Σανούλη,τηλ.φαξ: 2237350726, email: e.sanouli@evr.pste.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 360,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 11/06/2021
Ημ/νία λήξης: 18/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 124814/2273/11-06-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email