Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα ∆ροµολόγια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 –  Νέα ∆ροµολόγια»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

  ∆ιεύθ. Ηλ. Ταχ.  : o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλέφωνο : 2237350713, Αριθµ. Τηλεοµ.  : 2237350726 , Ταχ. ∆/νση : Γ. Καραϊσκάκη1, Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι

  Πληροφορίες : Ο. Γιαννιώτη

154893-1290-PROSKLISI_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 19250,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: 6Τ5Θ7ΛΗ-8Ο8
Αρ. Πρωτ.: 154803/2996/03-10-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 154893/1290/03-10-2016