Προμήθεια δέκα πέντε (15) web καμερών και ισόποσων μικροφώνων Η/Υ, απαραίτητων για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της ΠΕ Ευρυτανίας στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιούνται στην Π. Στ. Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 600,00 € με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης

Προμήθεια δέκα πέντε (15) web καμερών και ισόποσων μικροφώνων Η/Υ, απαραίτητων για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της ΠΕ Ευρυτανίας στις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιούνται στην Π. Στ. Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 600,00 € με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/

Γ. Καραϊσκάκη 1, 36100 Καρπενήσι ,πληροφορίες: Ε. Σανούλη,τηλ.φαξ: 2237350726,

email: e.sanouli@evr.pste.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 600,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 11/06/2021
Ημ/νία λήξης: 18/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 124823/2275/11-06-2021
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email