Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας του σχολικού έτους 2016-2017

Aνάδειξη  µειοδότη  των  αγόνων  τµηµάτων  του Πρόχειρου,  του  Επαναληπτικού  Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  και  των  ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης  για  το  έργο «Μεταφορά  µαθητών  δηµοσίων  σχολείων  χωρικής αρµοδιότητας  ΠΕ  Ευρυτανίας  του  σχολικού  έτους 2016-2017».  µε  κριτήριο  επιλογής την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε το αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

o.giannioti@evr.pste.gov.gr, Τηλέφωνο : 2237350713, Αριθµ. Τηλεοµ.  : 2237350726, Γ. Καραϊσκάκη1- Καρπενήσι ,36100

Πληροφορίες : Ο. Γιαννιώτη

154787-1289-PROSKLISI_DIAPRAGMATEFSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 28484,78€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: 7ΗΦΧ7ΛΗ-2ΚΗ
Αρ. Πρωτ.: 154309/2987/03-10-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 154787/1289/03-10-2016