Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μαντουδίου-Θέση Κυμασι

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 10/06/2021
Ημ/νία λήξης: 23/06/2021
ΑΔΑ: 6ΑΣΕ7ΛΗ-Β97
Αρ. Πρωτ.: 123448/3903
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email