Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα Δρομολόγια

Πρόσκληση σε επαναληπτική διαπραγμάτευση για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2016-2017, με κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

∆ιεύθ. Ηλ. Ταχ.  : o.giannioti@evr.pste.gov.gr,   Τηλέφωνο : 2237350713,Αριθµ. Τηλεοµ.  : 2237350726, Ταχ. ∆/νση : Γ. Καραϊσκάκη1 ,Ταχ. Κώδικας : 36100 Καρπενήσι

Πληροφορίες : κα Ουρανία  Γιαννιώτη

148022-1220-DIAPRAGMATEFSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 28484,78€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΩΨΞΗ7ΛΗ-84Ψ
Αρ. Πρωτ.: 147579/2893/21-09-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 148022/1220/21-09-2016