Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα Δρομολόγιαμε κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017  –
Νέα Δρομολόγιαμε κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713. Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

144054_1182_15092016_diakirixi.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 23937,27
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 15/09/2016
Ημ/νία λήξης: 21/09/2016
ΑΔΑ: 7Γ967ΛΗ-0Η6
Αρ. Πρωτ.: 14391/2817/15-09-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 144054/1182/15-09-2016