ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

   

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Email: mgkav@viotia.gr,  dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350270,290   FAX: 2261350265, Ταχ. ∆/νση: Φίλωνος  35-39- ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, 321 00

Πληροφορίες: Μαρία Γκαβογιαννάκη, ∆έσποινα Μακρή 

             

 

 

 

            
                                     
 Πληροφορίες .:  Δέσποινα Μακρή

            

138465-1120-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 20646,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 07/09/2016
Ημ/νία λήξης: 08/09/2016
ΑΔΑ: ΩΝΩΠ7ΛΗ-8Γ0
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email