ΠΕ Φθιώτιδας:Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη μεταστέγαση της Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Φθιώτιδας

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  , προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισµό για την ανάθεση  του  έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ∆.Α.Ο.Κ.  ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ»

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

email: dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354221 Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4, Τ.Κ. 35131,

Πληροφορίες: Βασίλειος Φορτάτος

 

120825-968-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια, Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 01/08/2016
Ημ/νία λήξης: 30/08/2016
ΑΔΑ: 7ΝΚ47ΛΗ-Π7Ι
Αρ. Πρωτ.: 120440/5277/01-08-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 120825/968/01-08-2016